Zasady rekrutacji

Drogi rodzicu,

rekrutacja do publicznych przedszkoli rozpocznie się od 13 lutego 2023 r. do 23 lutego 2022 r. w systemie informatycznym VULCAN.

Na stronie znajdują się oferty przedszkoli, opis oraz elektroniczny wniosek.

 1. Deklaracji o kontynuowaniu nauki NIE składasz w systemie.
  1. Jeśli Twoje dziecko uczęszcza już do przedszkola, wówczas nie musi brać udziału w rekrutacji. Wystarczy, że złożysz pisemną deklarację woli kontynuowania w przedszkolu.
 2. Rekrutacja obejmuje 22 Publiczne Przedszkola w Jastrzębiu-Zdroju.
 3. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (urodzone w latach 2020-2017) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
 4. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 5. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. t.j. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
 6. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dzieci.
 7. Przydział dzieci do właściwych oddziałów następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przez dyrektora przedszkola. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Postępowanie rekrutacyjne w systemie VULCAN:

Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z dostępu do komputera i Internetu wypełnią
w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

 • drukują 2 egzemplarze wypełnionego wniosku i po podpisaniu, składają go
  w przedszkolu pierwszego wyboru.
 • Wniosek należy podpisać przez obojga rodziców/opiekunów prawnych.
 • Do wniosku o przyjęcie dziecka należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, które należy pobrać z zakładki „pliki do pobrania”.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych we wniosku, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone odpowiednim oświadczenie.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę przyjęcia w postaci oświadczenia w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Podpisane oświadczenie jest warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do przedszkola.

W Mieście Jastrzębie-Zdrój jest Przedszkole Specjalne im. Małych Bohaterów, do którego nie przeprowadza się rekrutacji. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Placówka prowadzi oddziały dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zatrudnia pedagogów specjalnych, psychologów, neurologopedów, tyflopedagoga, surdopedagoga. W placówce prowadzone jest również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.