Standardy Ochrony Małoletnich w Publicznym Przedszkolu nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju

ZARZĄDZENIE NR ……………..

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia …………….

w sprawie: wprowadzenia Standardów ochrony małoletnich w Publicznym Przedszkolu Nr 19
w Jastrzębiu-Zdroju

 

na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.);
  2. Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606);
  3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249);
  4. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.);
  5. Konwencji o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (t. j. Dz. U. z 1991 Nr 120 poz. 526 ze zm.);
  6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870);

zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się Standardy ochrony małoletnich w Publicznym Przedszkolu Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie obowiązuje od dnia 15 lutego 2024 roku.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr … /2023 r. Dyrektora Publicznego Przedszkola
Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie Standardów ochrony małoletnich obowiązujących w Publicznym Przedszkolu Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju

 

 

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 19 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

 

 

Spis treści:

Standardy ochrony małoletnich w Publicznym Przedszkolu Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju zostały opracowane w oparciu o:

  1. Ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.);
  2. Ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606);
  3. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249);
  4. Ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.);
  5. Konwencji o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (t. j. Dz. U. z 1991 Nr 120 poz. 526 ze zm.);
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870);
  7. funkcjonujące w jednostce Regulaminy i Procedury.
 1.  

Działania w ramach Standardów ochrony małoletnich w Publicznym Przedszkolu Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju obejmują dwa etapy – wewnętrzny i zewnętrzny:

 1. etap wewnętrzny polega na podjęciu kroków wewnątrz Przedszkola. Ma on miejsce zawsze w sytuacjach, gdy:
  1. pracownik podejrzewa, że dziecko jest krzywdzone,
  2. dziecko ujawniło doświadczenia krzywdzenia,
  3. zgłoszono podejrzenie krzywdzenia lub wykorzystywania dziecka przez kogoś z personelu lub otoczenia dziecka,
  4. zgłoszono podejrzenie krzywdzenia dziecka przez inne dziecko;
 2. etap zewnętrzny polega na podjęciu kroków prawnych – powiadomienia właściwych instytucji (opieki społecznej, policji, prokuratury, sądu rodzinnego), wynikających z przepisów prawnych lub z powodu nieskuteczności działań podjętych wewnątrz Przedszkola.

Preambuła

 

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie.

Każdy pracownik zatrudniony w Przedszkolu traktuje każde dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby.

Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracowników wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych oraz swoich kompetencji.

 

Rozdział I

Objaśnienie terminów

§ 1.

Ilekroć w niniejszych Standardach ochrony małoletnich jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Dyrektorze Przedszkola, Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju;
 2. Przedszkolu, jednostce – należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju;
 3. pracowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia w Publicznym Przedszkolu Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju;
 4. partnerze współpracującym z Przedszkolem / pozostałym personelu – należy przez to rozumieć osoby wykonujące zadania zlecone na terenie Przedszkola na mocy odrębnych przepisów (np. pielęgniarka, higienistka, fotograf i inne osoby);
 5. dziecku, wychowanku – należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju;
 6. małoletnim – należy przez to rozumieć zgodnie z kodeksem cywilnym osobę od urodzenia do ukończenia 18 roku życia;
 7. opiekunie dziecka – należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do reprezentacji dziecka i stanowieniu o dziecku, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy;
 8. przedstawicielu ustawowym – należy przez to rozumieć rodzica bądź opiekuna posiadającego pełnię władzy rodzicielskiej lub opiekuna prawnego (osobę reprezentującą dziecko, ustanowioną przez sąd, w sytuacji, gdy rodzicom nie przysługuje władza rodzicielska lub gdy rodzice nie żyją);
 9. zgodzie rodzica dziecka – należy przez to rozumieć zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno‑opiekuńczy;
 10. czynnikach ryzyka krzywdzenia dziecka – należy przez to rozumieć wybrane informacje nt. warunków, sytuacji, sposobu funkcjonowania rodziny sprzyjające krzywdzeniu dziecka w rodzinie. Czynniki ryzyka zwiększają prawdopodobieństwo, że dziecko doświadczy intencjonalnego lub nieintencjonalnego krzywdzenia, nieodpowiednich dla niego oddziaływań, które mogą spowodować zaburzenia w przebiegu jego rozwoju;
 11. krzywdzeniu dziecka – należy przez to rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika Przedszkola lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie. Krzywdzeniem jest:
  1. przemoc fizyczna – jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być m. in. złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne. Przemoc fizyczna powoduje lub może spowodować utratę zdrowia bądź też zagrażać życiu. Przemoc fizyczna wobec dziecka może być czynnością powtarzalną lub jednorazową,
  2. przemoc emocjonalna – to przewlekła, niefizyczna, szkodliwa interakcja pomiędzy dzieckiem, a osobą dorosłą. Zaliczamy do niej m. in.: powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka, nieustanna krytyka, wciąganie małoletniego w konflikt osób dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, stawianie dziecku wymagań i oczekiwań, którym nie jest on w stanie sprostać, niedostrzeganie lub nieuznawanie indywidualności dziecka i granic psychicznych pomiędzy rodzicem, pracownikami lub pozostałym personelem a dzieckiem,
  3. przemoc seksualna – to włączanie dziecka w aktywność seksualną, której nie potrafi ono w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody i/lub na którą nie jest dojrzałe rozwojowo i nie może zgodzić się w ważny prawnie sposób i/lub która jest niezgodna z normami prawnymi lub obyczajowymi danego społeczeństwa. Z przemocą seksualną mamy do czynienia, gdy taka aktywność wystąpi między dzieckiem a dorosłym lub dzieckiem a innym dzieckiem, jeśli te osoby ze względu na wiek bądź stopień rozwoju pozostają w relacji opieki, zależności, władzy. Przez wykorzystywanie seksualne rozumiane jest również narażenie dziecka na odbiór treści erotycznych, na które dziecko nie jest gotowe,
  4. przemoc ekonomiczna – to niezapewnianie odpowiednich warunków do rozwoju dziecka, m.in. odpowiedniego odżywiania, ubrania, potrzeb edukacyjnych czy schronienia, w ramach środków dostępnych rodzicom lub opiekunom. Jest to jedna z form zaniedbania,
  5. zaniedbywanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka niezbędnych dla jego prawidłowego rozwoju – potrzeb związanych z odżywianiem, ubiorem, schronieniem, higieną, opieką medyczną, kształceniem czy sferą psychiczną dziecka;
 12. osobie odpowiedzialnej za Standardy ochrony małoletnich – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Dyrektora Przedszkola pracownika sprawującego nadzór nad realizacją Standardów ochrony małoletnich w Publicznym Przedszkolu Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju;
 13. Standardach ochrony małoletnich – należy przez to rozumieć zbiór zasad funkcjonujących w Przedszkolu, które stawiają ochronę dziecka w centrum działań i wartości Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju;
 14. danych osobowych dziecka – należy przez to rozumieć każdą informację umożliwiającą identyfikację dziecka uczęszczającego do Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju;
 15. zespole interwencyjnym – należy przez to rozumieć zespół powołany przez Dyrektora Przedszkola w przypadkach podejrzenia krzywdzenia dziecka. W skład zespołu wchodzą: Dyrektor, wychowawca z grupy dziecka, specjaliści zatrudnieni w Przedszkolu (pedagog specjalny, psycholog, terapeuta pedagogiczny) i inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka;
 16. interwencji – należy przez to rozumieć proces mający na celu doprowadzenie do zmiany sytuacji dziecka, tj. zatrzymywanie krzywdzenia i zapewnienie bezpieczeństwa dziecka poprzez szybką i skuteczną reakcję.
 17.  

Rozdział II

Rekrutacja pracowników

§ 2.

 1. Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem małoletnich lub z opieką nad nimi, Dyrektor Przedszkola uzyskuje informacje czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze
  z dostępem ograniczonym
  lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.
 2. Przez inną działalność związaną z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem małoletnich należy rozumieć w szczególności wykonywanie czynności związane z organizacją wypoczynku małoletnich, wykonywanie umów cywilnoprawnych związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem małoletnich lub z opieką nad nimi.
 3. Rekrutacja pracowników w Przedszkolu odbywa się według zasad, które obejmują m.in. ocenę przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi oraz sprawdzenie ich referencji.
 4. Przedszkole uzyskuje oświadczenia pracowników, wolontariuszy i stażystów dotyczące niekaralności lub toczących się wobec nich postępowań karnych lub dyscyplinarnych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego.
 5. Pracownicy nowo zatrudnieni w Przedszkolu są zapoznawani ze Standardami ochrony małoletnich w pierwszym tygodniu pracy i w tym czasie jest od nich odbierane oświadczenie, o którym mowa w ust. 4.
 6. Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników określa załącznik nr 1.
 7. Wzór oświadczenia o niekaralności oraz o toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych stanowi załącznik nr 7.
 8.  

Rozdział III

Zasady postępowania z dzieckiem

§ 3.

 1. Głównym priorytetem wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Przedszkola jest działanie na korzyść dziecka oraz w jego najlepszym interesie.
 2. Personel traktuje dzieci z szacunkiem, z uwzględnieniem ich godności i potrzeb. Bezwarunkowo zabronione jest stosowanie przemocy wobec dzieci w jakiejkolwiek postaci.
 3. Zasady bezpiecznych relacji między personelem Przedszkola a dziećmi obowiązują wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, stażystów i wolontariuszy oraz partnerów współpracujących z Przedszkolem.
 4. Niedopuszczalne jest podejmowanie jakichkolwiek czynności niedozwolonych określonych w niniejszej procedurze, w jakiejkolwiek formie.
 5. Znajomość i akceptacja zasad zostają potwierdzone poprzez podpisanie oświadczenia, którego wzór jest dołączony jako załącznik nr 8.
 6.  

§ 4.

 1. Czynności pielęgnacyjne w stosunku do dzieci, które takich form potrzebują ze względu np. na niepełnosprawność dziecka, wykonywane są przez nauczycieli z poszanowaniem godności dziecka.
 2. Rodzic dziecka podpisując umowę wyraża tym samym zgodę na dokonywanie czynności pielęgnacyjnych przy swoim dziecku.
 3. Pielęgnacja oraz czynności fizjologiczne dzieci odbywają się bez obecności osób trzecich.
 4. Podczas załatwiania potrzeb fizjologicznych dzieci w toalecie sprawowana jest kontrola.
 5.  

 

§ 5.

Posiłki

 1. Dzieci spożywają posiłki wspólnie o stałych porach w spokojnej atmosferze.
 2. Dzieci są zachęcane, ale nie zmuszane do spożywania posiłków.
 3. Dzieci mają prawo decydować o tym, ile zjedzą podczas posiłku.
 4. Pracownik zachęca dzieci do samodzielnego spożywania posiłku, swoją pomoc oferuje dzieciom, które o to poproszą oraz tym, które jeszcze mają problem z samodzielnym jedzeniem.
 5. Podczas posiłku uwzględniane są preferencje smakowe dzieci.
 6.  

 

§ 6.

Sen i odpoczynek

 1. Dzieci są zachęcane, ale nie zmuszane do odpoczynku.
 2. Nie stosuje się ograniczania na życzenie rodziców odpoczynku dzieciom, które wykazują zmęczenie i chcą odpocząć.
 3.  

§ 7.

Wspólne zajęcia i zabawy

 1. Dzieci mają prawo swobodnego decydowania, czy chcą wziąć udział w proponowanych zajęciach i zabawach.
 2. Dzieci są zachęcane do udziału w proponowanych zajęciach i zabawach.
 3. Zajęcia i zabawy są każdorazowo dostosowane do możliwości i samopoczucia dzieci.
 4.  

§ 8.

Spacery i zabawy na świeżym powietrzu

 1. Osoby trzecie nie mają wstępu na teren Przedszkola bez wiedzy i zgody pracowników jednostki.
 2. Otoczenie Przedszkola podczas pobytu dzieci w ogrodzie jest monitorowane przez pracowników Przedszkola. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie nauczyciel nie dopuszcza do kontaktów dzieci z osobami trzecimi.
 3.  

§ 9.

Kontakt fizyczny z dzieckiem

 1. Kontakt fizyczny z dzieckiem musi być zawsze otwarty i transparentny, nie może być powiązany z żadnym rodzajem korzyści ani wynikać z relacji władzy.
 2. Każde przemocowe działanie wobec dziecka jest niedopuszczalne. Istnieją jednak sytuacje, w których fizyczny kontakt z dzieckiem może być stosowny i spełnia zasady bezpiecznego kontaktu1: jest odpowiedzią na potrzeby dziecka w danym momencie, uwzględnia wiek dziecka, etap rozwojowy, płeć, kontekst kulturowy i sytuacyjny. Nie można jednak wyznaczyć uniwersalnej stosowności każdego takiego kontaktu fizycznego, ponieważ zachowanie odpowiednie wobec jednego dziecka może być nieodpowiednie wobec innego.
 3. W przypadku, gdy pracownik jest świadomy, że dziecko doznało krzywdy, np. w wyniku znęcania fizycznego lub wykorzystania seksualnego, ma obowiązek zachować szczególną ostrożność w kontaktach z dzieckiem, wykazując zrozumienie i empatię.
 4. W sytuacji zajęć i zabaw pracownik Przedszkola ma prawo przytulać dziecko, sadzać je na kolanach, trzymać na rękach, bezpośrednio pomagać dziecku w wykonywaniu ćwiczeń sprawnościowych, zadań ruchowych oraz zadań manualnych – tylko za zgodą dziecka i z inicjatywy dziecka.
 5. W sytuacji zagrożenia wypadkiem, kontuzją, urazem, itp. pracownik Przedszkola ma prawo:
  1. zdecydowanie, ale nie gwałtowanie odsunąć dziecko od źródła zagrożenia;
  2. wyprowadzić dziecko lub wynieść je w bezpieczne miejsce;
  3. stanowczo, ale nie gwałtownie odebrać dziecku przedmiot zagrażający jego zdrowiu;
  4. o ile okoliczności pozwolą, powinien wyjaśnić dziecku przyczyny swoich działań.
 6. Na wypadek sytuacji ratowania zdrowia i życia dziecka wszyscy pracownicy Przedszkola:
  1. są okresowo przeszkalani w zakresie udzielania pierwszej pomocy dziecku;
  2. mają prawo i obowiązek w w/w okolicznościach udzielić bezpośredniej pomocy dziecku;
  3. wezwać służby ratunkowe.
 7. W sytuacji wykonywania czynności pielęgnacyjnych pracownik Przedszkola:
  1. ma obowiązek wykonywać wszystkie czynności pielęgnacyjne przy dziecku takie jak mycie i pielęgnacja intymnych okolic ciała dziecka, w sytuacji, gdy dziecko się zanieczyści/zmoczy – zmiana bielizny, ubranka;
  2. ma obowiązek systematycznie dbać o czystość rąk i buzi dziecka;
  3. w zależności od stopnia samodzielności dziecka wyręcza je w tych działaniach, pomaga lub tylko kontroluje i w spiera wysiłki dziecka;
  4. zawsze uprzedza dziecko o potrzebie i konieczności wykonania przy nim czynności pielęgnacyjnych;
  5. dziecko nigdy nie jest za zmoczenie się czy zanieczyszczenie karane, zawstydzane, ośmieszane;
  6. wykonuje czynności pielęgnacyjne w sposób delikatny, spokojnie, bez pośpiechu – tak, aby dziecko czuło się w tych sytuacjach bezpiecznie.
 8. W sytuacjach: rozbierania, ubierania, pracownicy Przedszkola:
  1. w przypadku dzieci bardziej samodzielnych służy im pomocą w czynnościach ubierania i rozbierania – za ich zgodą;
  2. dzieciom mniej zaradnym w w/w czynnościach pomaga w większym stopniu lub całkowicie je w nich wyręcza;
  3. wszystkie czynności wykonuje w sposób delikatny, spokojnie, bez zbędnego pośpiechu, dbając o komfort dziecka.
 9. W sytuacji leżakowania pracownicy Przedszkola:
  1. w miarę możliwości respektują indywidualne przyzwyczajenia dziecka związane z odpoczynkiem i zasypianiem;
  2. dzieci niespokojne, rozdrażnione – o ile tego potrzebują przed poobiednim odpoczynkiem – uspokajają jedynie delikatnie gładząc, trzymając za rękę, lekko kołysząc;
  3. po leżakowaniu, jeśli istnieje konieczność wybudzenia dziecka, czynią to w sposób delikatny, spokojny, zwracając się do niego po imieniu.
 10. Istnieją sytuacje, w których nauczyciel ma uzasadnione prawo do kontaktu fizycznego z dzieckiem. Do takich sytuacji należą m. in. udzielanie wsparcia dziecku niepełnosprawnemu w poruszaniu się po terenie Przedszkola, czy też w wykonywaniu czynności higienicznych, o ile jest to konieczne ze względu na rodzaj niepełnosprawności.

§ 10.

Komunikacja i równe traktowanie

 1. Pracownik Przedszkola ma obowiązek utrzymywania profesjonalnych relacji z dziećmi oraz regularnego rozważania, czy jego reakcje, komunikaty czy działania wobec dzieci są adekwatne do danej sytuacji, bezpieczne, uzasadnione oraz sprawiedliwe w stosunku do pozostałych dzieci.
 2. Zasady komunikacji z małoletnimi:
  1. udzielaj odpowiedzi adekwatnych do wieku małoletniego i danej sytuacji;
  2. nie wolno zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać dziecka;
  3. nie jest dopuszczalne podnoszenie głosu na małoletniego, na dziecko w sytuacji innej niż wynikająca z zagrożenia bezpieczeństwa dziecka lub innych dzieci.
 3. W komunikacji pracownika z dziećmi zabronione jest używanie krzyku i wulgaryzmów.
 4. W komunikacji pracownika z dziećmi zachowane są cierpliwość i szacunek.
 5. Każdy pracownik uważnie dzieci i udziela im odpowiedzi adekwatnych do ich wieku i danej sytuacji.
 6. Pracownik nie stosuje przemocy emocjonalnej oraz werbalnej w stosunku do dziecka, tj.: straszenia, upokarzania, oczerniania, dyskryminowania, grożenia, szantażowania, przezywania, zawstydzania, lekceważenia, wyśmiewania i obrażania dziecka.
 7. Zabronione jest ujawnianie informacji wrażliwych dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych dzieci. Obejmuje to wizerunek dziecka, informacje o jego/jej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej.
 8. Nie wolno zachowywać się w obecności dzieci w sposób niestosowny. Obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag, nawiązywanie w wypowiedziach do: aktywności bądź atrakcyjności seksualnej, treści związanych z przekonaniami religijnymi, politycznymi, społecznymi, oraz wykorzystywanie wobec dziecka relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).
 9. Możliwości i ograniczenia dzieci są respektowane.
 10. Każdy pracownik Przedszkola zobowiązany jest do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądów dzieci.
 11. W przypadku, kiedy pracownik zauważy niepokojące zachowanie lub sytuację, zobowiązany jest postępować zgodnie z ustalonymi zasadami postępowania, obligatoryjnie w przypadku delikatnych spraw, gdzie jest podejrzenie o nieprzestrzeganiu Standardów do poinformowania Dyrekcji.
 12. Niedozwolone w kontakcie z dzieckiem jest:
  1. naruszanie nietykalności cielesnej dziecka;
  2. stosowanie kar fizycznych;
  3. ignorowanie skarg dzieci o tym, że czują się niebezpiecznie;
  4. ignorowanie sygnałów negatywnych dzieci w komunikacji niewerbalnej;
  5. używanie agresji słownej wobec dziecka;
  6. zachowanie autorytarne i poniżające;
  7. nieadekwatne kary i nagrody;
  8. dyskryminacja dziecka ze względów np. religijnych, pochodzenia, statusu majątkowego;
  9. podwożenie dziecka do domu z Przedszkola;
  10. zabieranie dzieci z Przedszkola w przypadku, gdy np. nie odbiorą ich rodzice;
  11. udostępnianie danych osobowych dziecka oraz informacji o nim w Internecie.
 13. Wobec dzieci nie stosuje się kar, w szczególności izolacji od grupy, ograniczenia terenu zabawy, pozbawienia dziecka uwagi i ograniczenia czasu spędzonego na ulubionych zajęciach.
 14. W sytuacji silnego pobudzenia dziecka dopuszcza się możliwość przerwania jego zabawy na chwilę w celu uspokojenia emocji.

§ 11.

 1. Rodzice znają zasady panujące w Przedszkolu i je akceptują.
 2. Na zebraniu rozpoczynającym rok szkolny wszyscy rodzice zostają zapoznani z dokumentacją funkcjonującą w Przedszkolu.
 3. W sytuacji dokonywania zmian w Regulaminach oraz Procedurach związanych pośrednio z działaniami rodziców, zostają oni poinformowani o dokonywanych zmianach i modyfikacjach w ich treściach.
 4. Kontakt nauczyciela poza godzinami pracy z wychowankami jest co do zasady zabroniony.
 5. Spotkania z rodzicami wychowanków Przedszkola powinny odbywać się na terenie Przedszkola – służy temu godzina dostępności nauczyciela (informacja o konsultacjach znajduje się na stronie internetowej Przedszkola).
 6. Jeśli zachodzi konieczność kontaktu z opiekunem dziecka lub też nauczycielem poza godzinami pracy Przedszkola, dozwolone są komunikatory internetowe – zamknięte grupy na WhatsApp oraz Messengerze.
 7.  

Rozdział IV

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

§ 12.

 1. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Przedszkolu oraz pozostały personel posiadają odpowiednią wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
 2. Pracownicy Przedszkola posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci tj. wybranych informacji nt. warunków, sytuacji, sposobu funkcjonowania rodziny sprzyjających krzywdzeniu dzieci w danej rodzinie, które obejmują:
  1. czynniki ryzyka związane z osobą dziecka:
   1. niepełnosprawność fizyczna lub/ i psychiczna,
   2. przewlekła choroba,
   3. specyficzne zachowania dziecka (nadpobudliwość, moczenie nocne, trudności ze spaniem, trudności z jedzeniem etc.),
   4. deficyty rozwojowe (problemy z nauką),
   5. dziecko z poprzedniego związku (nieakceptowane przez drugiego partnera),
   6. wcześniactwo, pochodzenie z ciąży mnogiej, dzieci bliźniacze,
   7. dziecko odseparowane od matki tuż po urodzeniu,
   8. dziecko niespełniające oczekiwań rodziców (np. co do płci),
   9. dziecko urodzone po śmierci poprzedniego dziecka;
  2. czynniki ryzyka związane z osobą rodzica:
   1. wczesne lub późne rodzicielstwo,
   2. znaczna różnica wieku między matką a ojcem,
   3. niechciana ciąża, krótkie odstępy pomiędzy kolejnymi porodami,
   4. poród bez zawarcia związku małżeńskiego z ojcem dziecka,
   5. depresja poporodowa,
   6. aktualnie niesatysfakcjonujący związek z partnerem,
   7. doświadczanie krzywdzenia w obecnym związku,
   8. krzywdzenie w historii poprzednich związków,
   9. doświadczanie krzywdzenia w dzieciństwie,
   10. niepełnosprawność intelektualna, choroba psychiczna, zaburzenia osobowości,
   11. niepełnosprawność fizyczna,
   12. przewlekła choroba,
   13. uzależnienie od alkoholu, narkotyków, lekarstw etc.,
   14. prostytuowanie się;
  3. czynniki ryzyka wynikające ze struktury i funkcjonowania rodziny:
   1. struktura rodziny: rodzina rozbita, wielodzietna, zastępcza, adopcyjna,
   2. samotne rodzicielstwo,
   3. rodzina niepełna czasowo (np. z powodu wyjazdów rodziców za granicę),
   4. posiadanie dzieci z różnych związków,
   5. związek nieformalny,
   6. małżeństwo mieszane etnicznie,
   7. przewlekła choroba lub inwalidztwo w rodzinie,
   8. zakłócenia w zakresie ról pełnionych przez poszczególnych członków rodziny (np. pełnienie przez dzieci ról dorosłych),
   9. niekorzystna sytuacja ekonomiczno-bytowa (np. trudne warunki mieszkaniowe – sanitarne, techniczne, zbyt duża liczba członków rodziny w jednym mieszkaniu/domu, bezrobocie etc.),
   10. rodzina wyizolowana społecznie,
   11. długotrwałe konflikty w pożyciu małżeńskim,
   12. uprzednia karalność, pozostawanie w zainteresowaniu sądu/Policji,
   13. pobyty w placówkach interwencyjnych.
 3. Jeżeli z objawami u dziecka współwystępują określone zachowania rodziców lub opiekunów, to podejrzenie, że dziecko jest krzywdzone jest szczególnie uzasadnione. Niepokojące zachowania rodziców to:
  1. rodzic podaje nieprzekonujące lub sprzeczne informacje lub odmawia wyjaśnień przyczyn obrażeń wychowanka;
  2. rodzic odmawia, nie utrzymuje kontaktów z osobami zainteresowanymi losem wychowanka;
  3. rodzic mówi o małoletnim w negatywny sposób, ciągle obwinia, poniża strofuje dziecko (np.: używając określeń takich jak „idiota”, „gnojek”, „gówniarz”);
  4. rodzic poddaje małoletniego surowej dyscyplinie lub jest nadopiekuńczy lub zbyt pobłażliwy lub odrzuca małoletniego;
  5. rodzic nie interesuje się losem i problemami małoletniego;
  6. rodzic często nie potrafi podać miejsca, w którym aktualnie przebywa małoletni;
  7. rodzic jest apatyczny, pogrążony w depresji;
  8. rodzic zachowuje się agresywnie;
  9. rodzic ma zaburzony kontakt z rzeczywistością np. reaguje nieadekwatnie do sytuacji, wypowiada się niespójnie;
  10. rodzic nie ma świadomości lub neguje potrzeby małoletniego;
  11. rodzic faworyzuje jedno z rodzeństwa;
  12. rodzic przekracza dopuszczalne granice w kontakcie fizycznym lub werbalnym;
  13. rodzic nadużywa alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 4. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy Przedszkola podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.
 5. Wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do monitorowania sytuacji i dobrostanu dziecka.
 6. Pracownicy Przedszkola zwracają szczególną uwagę na występowanie w zachowaniu małoletniego sygnałów świadczących o krzywdzeniu. Uwagę pracownika Przedszkola powinny zwrócić przykładowo następujące zachowania:
  1. dziecko ma widoczne obrażenia ciała (siniaki, poparzenia, ugryzienia itp.), których pochodzenie trudno jest wyjaśnić;
  2. podawane przez dziecko wyjaśnienia dotyczące obrażeń wydają się niewiarygodne, niemożliwe, niespójne itp. dziecko często je zmienia;
  3. pojawia się niechęć przed udziałem w lekcjach uwzględniających ćwiczenia fizyczne;
  4. dziecko nadmiernie zakrywa ciało, niestosownie do sytuacji i pogody;
  5. dziecko wzdryga się, kiedy podchodzi do niego osoba dorosła;
  6. dziecko boi się rodzica lub opiekuna;
  7. dziecko boi się powrotu do domu;
  8. dziecko jest bierne, wycofane, uległe, przestraszone;
  9. dziecko cierpi na powtarzające się dolegliwości somatyczne: bóle brzucha, głowy, mdłości itp.;
  10. dziecko moczy się bez powodu lub w konkretnych sytuacjach czy też na widok określonych osób;
  11. nastąpiła nagła i wyraźna zmiana zachowania dziecka.
 7. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Przedszkolu znają i stosują się do zasad bezpiecznych relacji personel – dziecko ustalonych w Przedszkolu.
 8. W przypadku, gdy pracownik Przedszkola podejrzewa, że dziecko doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub zagrożone jest jego życie, zobowiązany jest do zapewnienia dziecku bezpiecznego miejsca i odseparowania go od osoby stwarzającej zagrożenie. Pracownik Przedszkola zobowiązany jest do zawiadomienia policji pod nr 112 lub 997, a w przypadku podejrzenia innych przestępstw do poinformowania policji lub prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. W przypadku zawiadomienia telefonicznego pracownik zobowiązany jest podać swoje dane, dane dziecka oraz dane osoby podejrzanej o krzywdzenie dziecka oraz opis sytuacji z najważniejszymi faktami. W przypadku zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa zawiadomienie adresuje się do najbliższej jednostki, w zawiadomieniu podaje się dane jak w przypadku zawiadomienia telefonicznego.

Rozdział V

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka przez rodzica (opiekuna prawnego)

§ 13.

 1. W przypadku podjęcia przez nauczyciela w Przedszkolu podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik Przedszkola ma obowiązek przekazania uzyskanej informacji Dyrektorowi Przedszkola, a na prośbę kierownictwa Przedszkola – sporządzenia notatki służbowej.
 2. Jeśli pracownik Przedszkola podejrzewa, że dziecko doświadczyło jednorazowo przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony rodzica (opiekuna prawnego), zobowiązany jest do zadbania o bezpieczeństwo dziecka. Pracownik zawiadamia Dyrekcję, aby przeprowadziła rozmowę,
  a jeśli to niemożliwe sam przeprowadza rozmowę z opiekunami wychowanka. Informuje o możliwości udzielenia wparcia psychologicznego. W przypadku braku współpracy opiekuna lub powtarzającej się przemocy, zobowiązany jest do powiadomienia właściwego ośrodka pomocy społecznej (na piśmie lub mailowo), jednocześnie składa wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny.
 3. W sytuacji, w której pracownik Przedszkola podejrzewa, że małoletni jest zaniedbany lub jego rodzic (opiekun) jest niewydolny wychowawczo, powinien zadbać o bezpieczeństwo dziecka. Powinien powiadomić Dyrekcję oraz porozmawiać z opiekunem, proponując mu możliwość wsparcia psychologicznego oraz możliwości wsparcia materialnego. Jeśli sytuacja dziecka się nie poprawi, zobowiązany jest zawiadomić ośrodek pomocy społecznej.
 4.  

§ 14.

 1. W przypadkach bardziej skomplikowanych Dyrektor Przedszkola powołuje zespół interwencyjny.
 2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku na podstawie opisu sporządzonego przez pracowników Przedszkola oraz innych, uzyskanych przez członków zespołu informacji.
 3. Plan pomocy dziecku zawiera wskazania dotyczące:
  1. podjęcia przez Przedszkole działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji;
  2. wsparcia, jakie Przedszkole zaoferuje dziecku;
  3. skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba;
  4. wsparcie, jakie Przedszkole zaoferuje rodzicom (opiekunom) dziecka.
 4. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany rodzicom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
 5. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie zespołu jest obligatoryjne. Zespół interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować opiekunom zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia
  w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.

§ 15.

 1. Dyrektor Przedszkola informuje rodziców o obowiązku Przedszkola – zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinnoopiekuńczy, lub przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskie Karty”).
 2. Po poinformowaniu rodziców, Dyrektor Przedszkola składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
 3. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w ust. 3.
 4. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.
  1.  

§ 16.

 1. W każdym przypadku zauważenia krzywdzenia dziecka należy uzupełnić Kartę Interwencji z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 3.
 2. Kartę załącza się do akt osobowych małoletniego. W przypadku podejrzeń wobec pracownika, również do akt osobowych pracownika Przedszkola.
 3. Wszyscy pracownicy Przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.
 4.  

Rozdział VI

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka przez pracownika lub pozostały personel

§ 17.

 1. Osoba podejrzewająca krzywdzenie dziecka w Przedszkolu przez pracownika jednostki zgłasza problem bezpośrednio Dyrektorowi Przedszkola.
 2. Dyrektor Przedszkola rozmawia z pracownikiem na temat podejrzenia krzywdzenia i zaistniałej sytuacji: przekazanie uwag, poznanie jego wersji wydarzeń, analiza zebranych danych oraz zaplanowanie razem z podejrzanym pracownikiem dalszych działań mających na celu uchronienie dzieci przed ryzykiem powtórzenia się problemu.
 3. Dyrektor z pracownikiem wykazującym negatywne zachowania ustala kontrakt zawierający działania eliminujące nieodpowiednie zachowania oraz konsekwencje niezastosowania się do ustaleń.
 4. Dyrektor Przedszkola monitoruje sytuacje, sprawdza, czy zaplanowane działania są wdrażane i przynoszą efekt. Na tym etapie postępowania Dyrektor ma możliwość zastosowania środków dyscyplinujących wobec pracownika (upomnienie, nagana), przepisy Kodeksu Pracy.
 5. Dyrektor rozmawia ze sprawcą, przyjmuje wyjaśnienia pracownika oraz informuje go o obowiązku złożenia zawiadomienia na policję lub do prokuratury.
 6. Dyrektor wyjaśniający sprawę podejmuje następujące działania:
  1. wzywa do Przedszkola rodziców/ opiekunów prawnych pokrzywdzonego dziecka;
  2. sporządza notatkę;
  3. opracowuje plan pomocy dziecku.

Rozdział VII

Procedury określające zakładanie „Niebieskie Karty”

 

§ 18.

 1. Głównym celem realizacji „Niebieskich Kart” jest usprawnienie pomocy oferowanej przez Przedszkole, ale też tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną doświadczającą przemocy.
 2. Jeśli do jakiegokolwiek pracownika w Przedszkolu przyjdzie dziecko i zgłosi, iż wobec niego stosowana jest przemoc, dzieje się coś niedobrego, pracownik ten powinien wszcząć procedurę „Niebieskie Karty”.
 3. Każde powzięcie informacji o zaistnieniu przemocy nakazuje rozpocząć działania.
 4. Procedura „Niebieskie Karty” stosowana jest każdorazowo w sytuacjach podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia ucznia.
 5. Procedurę „Niebieskie Karty” stanowi załącznik nr 9.
 6.  

Rozdział VIII

Procedury postępowania w trakcie wydawania dziecka z Przedszkola

§ 19.

 1. Dziecko jest przyprowadzane do Przedszkola przez rodzica lub osobę przez niego upoważnioną. Osoby te są odpowiedzialne za bezpieczeństwo dziecka w drodze do Przedszkola.
 2. Rodzic lub osoba upoważniona powierza dziecko bezpośrednio opiekunowi. W przypadku braku powierzenia, Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka.
 3. Za bezpieczeństwo dziecka, które samodzielnie przechodzi z szatni do sali, odpowiedzialność ponosi rodzic lub osoba upoważniona.
 4. Nauczyciel bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
 5. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę sprawdza, czy osobiste przedmioty i zabawki przyniesione przez dziecko do Przedszkola są bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
 6. Rodzic lub osoba upoważniona ma obowiązek przyprowadzać do Przedszkola dziecko zdrowe.
 7. Dziecka z widocznymi objawami choroby lub podejrzewanego o chorobę w związku z jego samopoczuciem w dniu poprzednim nie należy przyprowadzać do Przedszkola.
 8. W przypadku zaobserwowania u dziecka widocznych objawów chorobowych, nauczyciel ma prawo nie przyjąć dziecka do Przedszkola, mając na uwadze bezpieczeństwo i dobro zdrowych dzieci przebywających w Przedszkolu.
 9.  

§ 20.

 1. Dziecko powinno być odebrane z Przedszkola najpóźniej do godziny 16:30.
 2. Dziecko jest odbierane z Przedszkola przez rodzica lub osobę pisemnie przez niego upoważnioną. Osoby te są odpowiedzialne za bezpieczeństwo dziecka od momentu wyjścia dziecka z sali grupy oraz w drodze z Przedszkola do domu.
 3. Rodzic ponosi odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z Przedszkola przez osobę upoważnioną.
 4. Pracownik Przedszkola może powierzyć dziecko opiece każdego z rodziców, o ile rodzic ten nie został pozbawiony praw rodzicielskich. O każdej próbie odebrania dziecka z Przedszkola przez rodzica pozbawionego praw rodzicielskich lub osobę nieupoważnioną do jego odbioru, pracownik niezwłocznie zawiadamia telefonicznie rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem i Dyrektora Przedszkola.
 5. Wydanie dziecka osobie upoważnionej następuje po wcześniejszym okazaniu nauczycielowi przez tę osobę dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 6. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z Przedszkola w godzinach pracy jednostki, rodzic zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Dyrektora Przedszkola oraz uzgodnić z nim dalszy sposób postępowania.
 7. W sytuacjach losowych, kiedy dziecka nie może odebrać ani rodzic, ani osoba upoważniona, rodzic może wskazać telefonicznie Dyrektorowi Przedszkola inną osobę, która wyjątkowo odbierze dziecko z Przedszkola. Do weryfikacji tożsamości rodzica i podjęcia decyzji o wydaniu dziecka upoważniony jest wyłącznie Dyrektor. Dyrektor przekazuje nauczycielowi dane osoby, która odbierze dziecko umożliwiające jej identyfikację, w tym imię i nazwisko oraz serię i nr dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
 8. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z Przedszkola do momentu upływu czasu pracy jednostki, pracownik niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicami lub osobami upoważnionymi w celu uzgodnienia przewidywanego czasu odebrania dziecka. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami lub osobami upoważnionymi, nauczyciel niezwłocznie zawiadamia o sytuacji Dyrektora, który zgłasza zdarzenie Policji. Do czasu wyjaśnienia sytuacji przez Policję i ustalenia dalszych działań, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela lub Dyrektora Przedszkola. Z przebiegu zaistniałej sytuacji pracownik Przedszkola sporządza notatkę służbową.
 9. Nauczyciel odmawia oddania dziecka pod opiekę rodzicowi lub osobie upoważnionej, której stan wskazuje na prawdopodobne spożycie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo gdy zachowuje się ona w sposób zagrażający bezpieczeństwu dziecka. Nauczyciel podejmuje wszelkie niezbędne działania do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną do odbioru dziecka w celu ustalenia dalszego postępowania. Z przebiegu zaistniałej sytuacji pracownik Przedszkola sporządza notatkę służbową.
 10. Po zdarzeniu, o którym mowa w ust. 9, Dyrektor Przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami dziecka w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w Standardach. Z rozmowy Dyrektor sporządza protokół, który podpisują obie strony.
 11. W przypadku, gdy ponownie dojdzie do sytuacji zgłoszenia się po dziecko rodzica znajdującego się w stanie, o którym mowa w ust. 9, Dyrektor Przedszkola zawiadamia pracownika socjalnego pomocy społecznej o zagrożeniu dobra dziecka.
 12. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia, może odbywać się wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek obojga rodziców za zgodą Dyrektora Przedszkola.
 13. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko, jak i za odebrane przez nią dziecko.
 14. Nauczyciel przekazuje osobiście dziecko pod opiekę rodzicowi lub osobie upoważnionej.
 15. Sytuacje, o których mowa w ust. 4, 7 – 9 odnotowuje się w karcie informacyjnej dziecka.
 16.  

Rozdział IX

Edukacja w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia

§ 21.

 1. Rozpoczynając pracę w Przedszkolu, wszyscy członkowie personelu, w tym wolontariusze, stażyści oraz praktykanci, przechodzą szkolenie w zakresie ochrony dzieci obejmujące zapoznanie z obowiązującą w placówce Standardami ochrony małoletnich.
 2. Wszyscy członkowie personelu zostali przeszkoleni w zakresie rozpoznawania czynników oraz identyfikacji symptomów krzywdzenia dzieci.
 3. Wszyscy członkowie personelu zostali przeszkoleni w zakresie odpowiedzialności prawnej pracowników, zobowiązanych do podejmowania interwencji.
 4. Wszyscy członkowie personelu zostali przeszkoleni w zakresie procedury „Niebieskie Karty”.
 5. Wszyscy członkowie personelu mają łatwy dostęp do danych kontaktowych lokalnych instytucji, które zajmują się ochroną dzieci oraz zapewniają pomoc w nagłych wypadkach, m.in. policji, sądu rodzinnego, centrum interwencji kryzysowej, ośrodka pomocy społecznej lub ochrony zdrowia.
 6. Nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie zjawiska przemocy rówieśniczej oraz metod i narzędzi działań profilaktycznych oraz interwencyjnych.
   1.  

§ 22.

 1. W Przedszkolu znajdują się tablice informacyjne dla rodziców, na których kadra Przedszkola zamieszczają przydatne informacje na temat m. in. wychowania dzieci bez przemocy, ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem, możliwości podnoszenia umiejętności wychowawczych oraz dane kontaktowe instytucji zapewniających pomoc i opiekę w trudnych sytuacjach życiowych.
 2. Wszyscy rodzice zostali zapoznani z obowiązującymi w Przedszkolu Standardami ochrony małoletnich.
 3. W każdym nowym roku Dyrektor oraz wychowawcy przypominają i informują nowych rodziców o istnieniu dokumentu, jakim są Standardy ochrony małoletnich oraz o zmianach, jakie zostały naniesione lun o jej uaktualnieniu.
 4. Rodzice proszeni są o zapoznanie z dokumentem jako ważnym oraz wyznaczającym kierunek działania Przedszkola.
   1.  

Rozdział X

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

§ 23.

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119).
 2. Pracownik instytucji ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
 3. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Pracownik Przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego, powołanego w trybie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczania, jako zestaw praw, reguł i zaleceń, regulujących sposób ich zarządzania, ochrony i dystrybucji wewnątrz Przedszkola określa Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
  1.  

§ 24.

Pracownik Przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

§ 25.

 1. Żaden pracownik Przedszkola nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani jego opiekunie.
 2. Pracownik, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się z opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody, pracownik podaje przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna dziecka.
 3. Pracownik nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.
 4. Pracownik nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
 5. Pracownik, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna – po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.
  1.  

§ 26.

 1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia Przedszkola. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje Dyrektor Przedszkola.
 2. Dyrektor Przedszkola, podejmując decyzję, o której mowa w ust. 1, poleca Sekretariatowi przygotować wybrane pomieszczenie w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie jednostki dzieci.
  1.  

Rozdział XI

Zasady ochrony wizerunku dziecka

§ 27.

Przedszkole uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

§ 28.

 1. Pracownikowi nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie Przedszkola bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.
 2. W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalanie wizerunku dziecka, pracownik może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.
 3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.
  1.  

§ 29.

 1. Upublicznienie przez pracownika wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audiowideo) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 2. Pisemna zgoda, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać informację, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany.
  1.  

Rozdział XII

Monitoring stosowania Standardów

§ 30.

 1. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie personelu Przedszkola do stosowania Standardów ochrony małoletnich jest Dyrektor Przedszkola.
 2. Dyrektor Przedszkola wyznacza Olgę Dębską, jako osobę odpowiedzialną za Standardy ochrony małoletnich w Publicznym Przedszkolu Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju. Wzór upoważnienia został określony w załączniku nr 14.
 3. Osoba, o której mowa w ust. 1, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Standardów, za reagowanie na sygnały naruszenia Standardów oraz za proponowanie zmian w dokumencie.
 4. Osoba, o której mowa w ust. 1 jest odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia.
 5. Osoba odpowiedzialna za realizację Standardów może powołać zespół koordynujący, jeśli uzna, że taki zespół przyczyni się do lepszej realizacji Standardów bądź pozwoli na szybsze reagowanie w sytuacji, gdy Standardy ochrony małoletnich będą wymagały aktualizacji.
 6. Osoba, o której mowa w ust. 1, przeprowadza wśród pracowników Przedszkola, raz na rok ankietę monitorującą poziom realizacji Standardów. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 4.
 7. W ankiecie pracownicy mogą proponować zmiany Standardów oraz wskazywać naruszenia Standardów ochrony małoletnich w Publicznym Przedszkolu Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju.
 8. Osoba, o której mowa w ust. 1, dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje Dyrektorowi Przedszkola.
 9. Dyrektor wprowadza do Standardów niezbędne zmiany i ogłasza wszystkim pracownikom Przedszkola nowe brzmienie Standardów ochrony małoletnich.
 10. W ankiecie monitorującej poziom realizacji Standardów, mogą wziąć udział również rodzice. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 6.
 11. Procedura aktualizowania Standardów odbywa się nie rzadziej niż raz na 2 lata.
  1.  

Rozdział XIII

Pozostałe postanowienia

§ 31.

 1. Standardy Ochrony Małoletnich są dokumentem Przedszkola ogólnodostępnym dla wszystkich pracowników oraz rodziców wychowanków.
 2. Dokumentacja składająca się na Standardy ochrony małoletnich jest dostępna na stronie internetowej Przedszkola.
 3. Rodzice małoletnich są poinformowani o adresie strony internetowej Przedszkola.
 4. Na życzenie rodziców Standardy są udostępniane w formie papierowej. Udostępnienie w tej formie jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego.
 5. Obowiązkiem rodziców jest zaznajomienie się ze Standardami i wynikającymi z nich zasadami ochrony małoletnich przed krzywdzeniem
 6.  

§ 32.

 1. Standardy ochrony małoletnich w Publicznym Przedszkolu Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju wchodzą w życie 15 lutego 2024 roku.
 2. Ogłoszenie Standardów następuje w sposób dostępny dla wszystkich pracowników Przedszkola.
 3. Pełna treść Standardów ochrony małoletnich w Publicznym Przedszkolu Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju udostępniona jest w Gabinecie Dyrektora, na stronie internetowej Przedszkola, kąciku dla rodziców oraz u wychowawców grup.

1 Kieruj się zawsze swoim profesjonalnym osądem, słuchając, obserwując i odnotowując reakcję dziecka, pytając dziecko o zgodę na kontakt fizyczny (np. przytulenie) i zachowując świadomość, że nawet przy Twoich dobrych intencjach taki kontakt może być błędnie zinterpretowany przez dziecko lub osoby trzecie.